Læseplan for tysk (5. - 9. klasse)

 
Læseplanen for tysk tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende læseplaner, ”Fælles Mål”.
”Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.” (Formål og Centrale kundskabs- og færdighedsområder. Folkeskolens fag, 2004)
I formålsparagraffen for fremmedsprog står der endvidere, at undervisningen skal bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur.
Målet for den daglige undervisning er elevernes tilegnelse af færdigheder:
1. Udvikling af produktive færdigheder, dvs. at tale og at skrive
2. Udvikling af receptive færdigheder, som at læse og forstå og lytte og forstå
For bedre at kunne imødekomme disse krav, har vi på Sankt Birgitta Skole, som forsøgsordning, indført tyskundervisning fra 5. klasse. I denne aldersgruppe er børnene stadigvæk glade for at lege og har mere mod på at imitere og eksperimentere med sproget. Målet er, at de får opbygget sproglig selvtillid.
Formålet med tyskundervisningen i 5. klasse er først og fremmest at udnytte elevernes så vigtige motivation – at skabe en glæde ved sproget og en lyst til videre at beskæftige sig med faget/sproget.
Fra 6. klasse er målet naturligvis at lære eleverne færdigheder i at kunne forstå, læse og tale tysk, samt give dem en indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande. 
Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde med fokus på samtalen. For at kunne gennemføre en vellykket kommunikation, er det vigtigt at den traditionelle grammatikindlæring inddrages som et redskab.
Derudover er det vigtigt at arbejde med skriftsproget som en integreret del af undervisningen, da det i høj grad støtter sprogtilegnelsen f.eks. af ord og vendinger. Efterhånden får eleverne også udviklet deres evner og færdigheder til at udtrykke sig mere nuanceret på tysk. Eleverne arbejder med at øge deres skrivelyst i relation til det øvrige arbejde.
Ud over et læsebogssystem med tilhørende øvebog og CD benyttes på alle klassetrin bøger og DVD´er fra Center for Undervisningsmidler, samt klassesæt fra eget bibliotek.
Desuden inddrages informationer fra forskellige typer af billedtekster, illustrationer, billedmedier og andre elektroniske medier.
Der arbejdes endvidere med sange og film.
Tyskundervisningen er emnebaseret, idet der tages udgangspunkt i emner, der forholder sig til elevernes hverdag.
 
 
I løbet af 5. klasse forventer vi at berøre følgende:
Tysk i 5. klasse har en ugentlig lektion og skal ses som optakt til den videre tyskundervisning på Sankt Birgitta Skole. Tysk i 5. klasse er et nyt tiltag fra skolens side i håb om at styrke motivationen, tilgangen og glæden til faget.
Timerne vil give et indblik i fagets alsidighed igennem leg, rim, remser og andre praktisk-musiske elementer. Der lægges vægt på det mundtlige, derfor vil der ikke være større skriftlige arbejder.
Udtale -gloseindlæring, korrekt udtale af simple tyske ord
Læse (forstå) -simple tyske ord og sætninger
Lytte (forstå) - enkelt sprog, herunder Muzzy 1 - 2, Sesamstrasse samt forskellige tyske sange
Små indøvede dialoger
Emneområder:
Hilseudtryk, spørgeteknik, tal, kalenderen, klokken, kroppen, farver, beklædning. Eleverne introduceres for Tyskland og dets kultur i det omfang, det falder naturligt.
 
Efter de nedenstående klassetrin forventes følgende indlært:
 
 
6. klasse
Udtale (lydlære),
Læse (forstå) enkelt sprog
Lytte (forstå) enkelt sprog
Den første samtale, små dialoger
Små skriftlige øvelser.
Emneområder:
Hilseudtryk, spørgeteknik, tal, kalenderen, klokken, kroppen, beklædning, hjemmet, mad, indkøb penge og dyr, fritid samt Tyskland og tysktalende lande.
Grammatik:
Bøjning af ”sein”, ”haben” og ”werden” i nutid
Bøjning af regelmæssige udsagnsord i nutid
Det bestemte kendeord i nominativ og akkusativ
Personlige stedord
Navneord i ental og flertal
Ordenstal
Grammatikken underbygges af små skriftlige øvelser.
 
 
7. klasse
 
Videreudvikling af talesproget vha. følgende emner:
Hverdagen, hjemmet, eventyr, årstiderne, skole, sport, miljø, tøj og mode samt Østrig, Tyskland og tysk kultur.
Grammatik:
Bøjning af regelmæssige udsagnsord i nutid, datid, førnutid og fremtid
Bøjning af uregelmæssige udsagnsord i nutid, datid, førnutid og fremtid
Bøjning af mådesudsagnsord i nutid
Det bestemte og ubestemte kendeord i genitiv og dativ
Ordstilling
Forholdsord
Stedord
Der arbejdes desuden med skriftlige øvelser.
 
Målet for undervisningen efter 7. klasse inddeles i fire overordnede emner, som er beskrevet ved følgende.
Kommunikative færdigheder:
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
Sprog og sprogbrug
Sprogtilegnelse
 
 
Kultur- og samfundsforhold
 
8. klasse
Det talte sprog udbygges videre vha. følgende emneområder:
Familieliv, at være ung, noveller samt kendskab til Tyskland og Schweiz.
Grammatik:
Den allerede indlærte grammatik repeteres og uddybes
Tillægsordenes endelser indlæres
Systematisk skriftligt arbejde
Små skriftlige opgaver med henblik på en evt skriftlig FSA
 
9. klasse
Læse og forstå hverdagstysk og tysk litteratur
Lytte og forstå tysk i autentiske situationer
Samtale om emner der berører tekster fra undervisningen, samt kunne forholde sig til selvvalgte emner.
Emneområder:
Arbejdsliv, fremtidsdrømme, fordomme, rejser, noveller, Tyskland før under og efter 2. verdenskrig samt Berlinmurens fald.
Grammatik:
Allerede indlært grammatik repeteres
Sammensatte udsagnsord
Systematisk skriftligt arbejde
Aflevering af 3-6 FSA-lignende opgaver
 
Målet for undervisningen efter 9. klasse inddeles i fire overordnede emner, som er beskrevet ved følgende.
 
Kommunikative færdigheder:
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
 
Sprog og sprogbrug
 
Sprogtilegnelse
 

Kultur- og samfundsforhold
 
Som det fremgår af ovenstående handler tyskundervisningen i 6. – 9. kl. om udviklingen af kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og kultur- og samfundsforhold (Landeskunde).
Disse 4 kundskaber og færdigheder udvikles som en helhed både i faget tysk, og når tysk indgår i tværfaglige emner.
Slutteligt vil vi opfordre forældrene til, sammen med os, at motivere eleverne til at brugt tysk, ikke kun i selve tysktimerne men også udenfor skolen, for eksempel ved rejser, skriftlige kontakter eller ved at se tysksproget fjernsyn, gå på nettet og lignende.
 
 
Juni 2012