Læseplan musik

Musik på 1. – 4. Klassetrin

Der arbejdes ud fra Undervisningsministeriets vejledende læseplaner ”Fælles Mål”.

Faget musik på Sankt Birgitta Skole tager udgangspunkt i de 3 hovedområder:

1)    Musikalsk udøvelse

2)    Musikalsk skaben

3)    Musikforståelse

 

Sang

Instrumentalspil

Bevægelse

Musiklære

Musikalsk udøvelse

…når vi synger

…når vi spiller

når vi danser og leger

…når vi lærer om musikfaglige begreber som rytmer, puls, dynamik, mol, dur osv.

Musikalsk skaben

…når vi selv finder på noget af det, vi synger

…når vi selv finder på noget af det, vi spiller

…når vi selv finder på noget af det, vi danser/gør

…når vi lærer om musikfaglige begreber gennem det, vi selv finder på

Musikforståelse

 

- lytning

 

 

 

 

 

 

 

-musiklærer

 

 

…når vi lytter til andre, der synger

 

 

 

 

…når vi lærer om musikfaglige begreber gennem sang

 

 

…når vi lytter til andre, der spiller

 

 

 

 

…når vi lærer om musikfaglige begreber gennem det, vi spiller

 

 

…når vi udtrykker det vi lytter til i bevægelse

 

 

 

…når vi lærer om musikfaglige begreber gennem bevægelse

 

 

…når vi lytter til musik og kommer til at føle, forstå eller opleve noget ved det

 

 

 

Den enkelte musiktime tager udgangspunkt i alle tre hovedområder, der tilsammen udgør fagets indhold. Hovedområderne er hele tiden i fokus, når vi som lærere vurderer og vælger stofområder, aktiviteter og arbejdsformer.

 

Inden for de tre hovedområder forventes følgende lært efter:

1.-2.klasse

Musikudøvelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

 

Praktiske eksempler

Deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse

Forskellige sanglege, ex Grete Graneruds materialer, Rakethelikopteren, folkedans

Følge og holde en puls

Øve dansetrin i en rundkreds

Synge med på et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer med vægt på børnesange samt årstids- og højtidssange

Morgensang, synge sange fra forsk. sangbøger, hvor eleverne bliver præsenteret for et bredt udvalg

Fremsige et udvalg af rim og remser

”Bogstavhuset” ved Benedicte Riis

Synge med god intonation i større grupper

Ved fællessang øves udtale, præcision, igangsætning

Synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk

Fællessang med direktion

Anvende forskellige musikinstrumenter som ledsagelse til leg og sang

Grethe Graneruds materialer

Deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer

Materialet ”Musik i 1.+.2.kl.”

Deltage i en række sanglege og bevægelseslege

Materialet ”Hop ud i det” og ”Hop ud i mer’”

 

Musikalsk skaben:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

Praktiske eksempler

Anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i skabende musikalsk arbejde

”Fisketur”. At tage udgangspunkt i et emne og derudfra skabe lyde, bevægelse og rytmer

Producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser, eventyr og eller egne fortællinger

Tage udgangspunkt i en historie og gengive den ved hjælp af lydeffekter

Udføre enkle rytmiske improvisationer med ledsagelse af grundpuls

Materialet ”Syng og spil på øret”

Synge korte melodiske improvisationer med eller uden tekst

Grethe Graneruds materialer

(Halløj vi si’r igen goddag), samt improvisationsrunde

Komponere små rim, remser og sange

 

Deltage i forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre

Opføre musical – tværfagligt forløb med ex dansklæreren

 

Musikforståelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

Praktiske eksempler

Lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til noget konkret

Musiklytning i bogen ”Musik i 1.+2.kl.”, ”Dyrenes karneval”, ”Peter og ulven”, ”Sigurd og synfoniorkestret”

Udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse

Lyt og tegne, lyt og danse

Udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering

Lyt og dramatiser / visualiser

Bedømme, hvilken af to toner, der er højest, samt om en tonerække går op eller ned

Hørelære

Kende forskel på puls og rytme

Hørelære

Høre forskel på dur og mol

Hørelære, ”Syng og spil på øret”

Anvende notation til rytme og lyd

Banke, klappe en rytme og eleverne skriver rytmen ned

Genkende klangen af størstedelen af musiklokalets instrumenter

Lyt og gæt et instrument

Forstå at der er forskellige musikgenrer

Musiklytning i bogen ”Musik i 1.+.2.kl”, ”Rakethelikopteren”

Forstå at musik bruges i mange sammenhænge

Samtale om musik

 

 

 3.-4. Klasse

Musikudøvelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

Praktiske eksempler

Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse

Samspil, fælles sang og bevægelse

Synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer

Morgensang, synge sange fra forsk. sangbøger, hvor eleverne bliver præsenteret for et bredt udvalg

Bruge en sangbog og gøre rede for dens opbygning

Synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper

Ved fællessang øves udtale, præcision, igangsætning

- Fastholde en enkel over- eller understemme sammen med andre i flerstemmig sang

- Deltage i fremførelse af enkelt opbyggede talekorssatser

- Solmisation, kanon samt lette 2-stemmige sange

- Rap

- Anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle samspilsarrangementer

- Anvende et relevant instrument i forbindelse med melodispil

- Materialet ”Musik i 3.kl.”, egne samspilsarrangementer

 

-Blokfløjteforløb

Deltage i sammenspil med varierede modstemmer og rytmer

Materialet ”Musik i 3.kl.”

Spille enkle melodier efter gehør og støtte af notation

Blokfløjteforløb

Deltage i en række lettere fællesdanse

”Hop ud i det” og ”Hop ud i mer’”

 

Musikalsk skaben:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

Praktiske eksempler

Anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde

Ekspressionistisk dans

Producere lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier

Tage udgangspunkt i en historie og gengive den ved hjælp af lydeffekter

Udføre enkle rytmiske eller melodiske improvisationer som en del af et musikalsk forløb

Materialet ”Syng og spil på øret”

Sammensætte enkle forløb med musik, billeder bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre

Tværfagligt forløb med ex dansklæreren

Arrangere musikalske forløb sammen med andre

Høstgudstjeneste, Krybbespil

 

 

Musikforståelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 

Praktiske eksempler

Lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika

Materialet ”Musik i 3.kl.”, musikstykker fra forskellige lande

Udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse

Lyt og tegne, lyt og dramatiser /visualiser

- Gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af musikalske elementer som dynamik, klangfarve og motiver

- vurdere relationen mellem tekst og melodi i sange fra det almindelige repertoire

Materialet ”Det store orkester”, Materialet ”Musik i 3.kl.”

 

Musikanalyse – fortolkning af tekster og melodier

-Kende forskel på

melodi og akkompagnement

-Anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning

Gennem daglig rutine og tilvænning opnås forståelse for disse begreber

Anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme

Gennem daglig rutine og tilvænning bruges rytmetegn og noder

Vise kendskab til lyddannelse på og genkende klangen af et udvalg af musikinstrumenter

Der spilles på og lyttes til et bredt udvalg af musikinstrumenter

Vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire fra især den vesterlandske musikkultur, og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik

Eleverne præsenteres for et bredt udvalg af sange – fra forskellige lande og med forskellige stilarter

Samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier

Samarbejde omkring kirken og skolens højtidstraditioner og samtale derom

 

 Musikundervisningen på Sankt Birgitta Skole

På Sankt Birgitta Skole er der musikundervisning 2 lektioner om ugen fra 1. – 4. Klasse. 1. og 2. klasse modtager undervisning klassevis. 3. og 4. klasse undervises årgangsopdelt af to musiklærere. Det gør man bl.a. af hensyn til samarbejdet omkring høstgudstjenesten i 3. klasse og krybbespillet i 4. klasse. Desuden opnår man større fagligt udbytte af undervisningen, når to musiklærere er til stede.

Skolens musikundervisning foregår på Lolland Musikskole, idet der ikke rådes over eget musiklokale på skolen.

Musik på skolen har stor betydning for skolens traditioner. Der afholdes morgensang hver morgen, vi deltager aktivt i kirkehøjtiderne, og vi afholder forårskoncert i forbindelse med skolefesten.

Endvidere har skolen etableret et skolekor med elever fra 2. – 6. Klasse.

Afrunding

Musiklærerens opgave er at skabe rammer, hvor alle børnene har mulighed for at udvikle deres musikalitet og få kendskab til musik i verden. I denne sammenhæng ser vi en opgave i at åbne børnenes øjne og ører for de muligheder og oplevelser, der ligger i at spille, synge og danse sammen, samt at nuancere børns opfattelse af, hvad musik er for en størrelse, så de også stifter bekendtskab med musik, de ellers ikke ville have mødt.

Traditionelt er mange musikaktiviteter noget, der forgår i et fællesskab, noget vi er sammen om. Vi synger, spiller og danser sammen. Det er et værdifuldt aspekt ved musikundervisningen, som vi må værne om.