Delmål for fagetkristendomskundskab

                                      efter 3., 6. og 9. klasse.

 

 

 

Efter 3. klassetrin

Forventninger til, hvad elevernealmindeligvis kan og ved inden for området:

 

Bibelske fortællinger

 

¨     kende til fortællinger i Det Gamle og NyeTestamente

¨     gengive udvalgte bibelske fortællinger påforskellig vis

¨     tale med om indholdet af bibelske fortællinger

¨     sætte indholdet af bibelske fortællingeri forhold til nutiden.

  

 

Livsfilosofiog etik

 

¨     tale med om almene tilværelsesspørgsmål

¨     kende til eksempler på kristne begreber

¨     kende til eksempler på religiøst sprog

¨     samtale om og forholde sig til normer forsamvær

¨     udtrykke sig om sanseoplevelser og naturensmangfoldighed.

   

 

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

 

¨      kendetil kirkens indretning og udsmykning

¨      kendetil kirkens højtider og handlinger

¨      samtaleom kristne symboler

¨      syngeog samtale om salmer og sange

 

 

 

Efter 6. klassetrin

Forventninger til, hvad elevernealmindeligvis kan og ved inden for området:

 

Bibelske fortællinger

 

¨     forholde sig til fortællinger fra DetGamle og Nye Testamente

¨     skelne mellem forskellige genrer i Bibelen

¨     kende forholdet mellem og forskellen påDet Gamle og Nye Testamente

¨     kende og tyde bibelske fortællinger

¨     genkende bibelske fortællinger, som dekommer til udtryk i kunst og kultur.

 

 

Livsfilosofi og etik

 

¨     kende til og udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmåli relation til det faglige stof

¨     samtale om faglige begreber og kristentsprogbrug

¨     samtale om, hvad det vil sige at væremenneske

¨     diskutere og forholde sig til relationenmellem mennesket og naturen.

 

 

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

 

¨     beskrive hvad kristendom er

¨     kende til kristendommens historiske forudsætningerog udviklingsforløb i Europa med særligt fokus på Danmark

¨     give eksempler på kirkens indretning,udsmykning og funktion

¨     give eksempler på kristne ritualersbetydning

¨     samtale om kristne begreber, symboler ogkunstneriske udtryk med henblik på forståelse af, hvad kristendom er

¨     bruge salmer og sange som udtryksform

¨     samtale om salmer og sange som religiøseudtryk.

 

 

 

Efter 9. klassetrin

Forventninger til, hvad elevernealmindeligvis kan og ved inden for området:

 

Livsfilosofi og etik

¨     diskutere og forholde sig til udvalgtealmene tilværelsesspørgsmål

¨     anvende relevante faglige begreber

¨     reflektere over og forholde sig til tilværelsenstrosvalg

¨     diskutere og forholde sig til forskellenmellem religiøst og naturvidenskabeligt sprog

¨     forholde sig til forskellige menneskesyn

¨     forholde sig til sammenhænge mellemforskellige normer, etiske begreber og bagvedliggende værdier

¨     give udtryk for og samtale om egen ogandres livsforståelse

¨     diskutere og forholde sig til håndteringenaf kulturmøder.

 

 

Kristendommenog dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

 

¨     reflektere over og diskutere kristendommensrolle i kultur og samfund

¨     have indsigt i forskellige kirkeligeretninger samt deres betydning i samfundet

¨     drøfte kirkens organisation og betydning isamfundet

¨     forholde sig til andre kristne trossamfund

¨     genkende kristne symboler samt diskuterederes funktioner, når disse indgår i kunstneriske udtryk

¨     tolke salmer og sange.

 

 

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

 

¨     kende og forholde sig til centrale dele afudvalgte religioner

¨     vurdere udvalgte religiøse sekter og bevægelsersindhold, opbygning og strategier

¨     diskutere forskellige religioners rolle isamfundet – lokalt og globalt

¨     reflektere over og diskutere udvalgtetemaer på tværs af religionerne

¨     samtale om udvalgte religionerskunstneriske og symbolske udtryk.

 

 

 

 

Læseplan for kristendomskundskab i 7.kl.
Undervisningsen formål:
Forslag til læseplan i 7. klasse:
Der kan suppleres med ”Verdens Religioner”:
” Et nyt liv”, ”At blive voksen”, ”At blive gift”, ”Rejsens ende”. Alle 4 findes som klassesæt på skolen bibliotek.