Læseplan for Geografi

 

I Geografi på Sankt Birgitta Skole arbejdes der ud fra Fælles mål 2. Undervisningen tager udgangspunkt i bogsystemet Geotoper, og derigennem kan vi dække de fleste af trinmålene og slutmålene for faget.

Som supplerende materiale, til at kunne opfylde alle mål og som forberedelse til en evt. afgangsprøve i faget, skal hæftet Atlasøvelser, bruges i undervisningen på alle klassetrin.

Inden en evt. prøve i 9.kl skal eleverne være bekendte med prøveformen.

Trinmålene efter 8. Kl. bliver opfyldt i følgende kapitler i henholdsvis Geotoper 1 og 2:

Regionale og globale mønstre

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

dem i stand til at

 

 

 

 

Geotoper 1

 

Geotoper 2

 

·         placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem, herunder polarfronte, passatvinde og ITK (den intertropiske konvergenszone)

Kap 5

 

 

·         beskrive det globale vandkredsløb

 

Kap 1

·         beskrive og forklare Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter og give eksempler på arters tilpasning til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser (fælles med biologi)

Kap 4, 5

 

 

·         beskrive fordeling af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv på Jorden

 

Kap 3

 

·         kende til den globale befolknings tilvækst og fordeling

Kap 4,

 

·         kende til fordelingen af verdens storbyer

Kap 3, 4

Kap 4

·         beskrive industrilokalisering i forhold til råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i både i- og ulande

Kap 2

Kap 3

·         kende til fordeling af rige og fattige regioner i verden.

Kap 3, 4

Kap 2, 4

 

 

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

dem i stand til at

 

 

 

Geotoper 1

 

Geotoper 2

 

·         give eksempler på årsager til og sammenhænge mellem pladetektonik, bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv

 

Kap 3

·         kende processerne i et geologisk kredsløb: forvitring, erosion, transport, aflejring og bjergartsdannelse

Kap 2

Kap 3

·         anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen af fænomener der knytter sig til vejr og klima, herunder vands tilstandsformer, temperatur, tryk, luftfugtighed, gnidningselektricitet og vindhastighed (fælles med fysik/kemi)

Kap 5

Kap 1

·         kende til naturlige klimasvingninger og menneskets påvirkning af Jordens klima – herunder hvorledes CO2 udledes og indgår i naturen

Kap 2, 5

 

·         beskrive hovedtræk af vands og kulstofs kredsløb i naturen (fælles med fysik/kemi og biologi)

 

Kap 8

Kap 1

·         give eksempler på is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning

 

Kap 2

Kap 1, 6

·         kende til dannelsen af det danske istidslandskab og anvende enkle begreber til at beskrive landskabsformer, herunder hævet havbund, smeltevandsslette, moræne- og dødislandskaber

 

Kap 6

·         give eksempler og forklaringer på at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på naturforholdene (fælles med biologi)

Kap 4,

Kap 1, 2, 6

·         kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand (fælles med biologi og fysik/kemi)

 

 

Kap 1

·         kende til forekomst og udnyttelsen af råstoffer i Danmark og andre regioner.

Kap 2, 3

Kap 3, 6

 

Kultur og levevilkår

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

dem i stand til at

 

 

Geotoper 1

Geotoper 2

·         kende navne på væsentlige danske og udenlandske lokaliteter og deres placering

Kap 1, 3, 4,

Kap 2, 3, 4, 6

 

·         kende til urbanisering og byers opbygning og funktioner i Danmark og andre industrilande

Kap 4

Kap 2

·         kende til befolkningsudvikling i lande med forskellige udviklingstrin - den demografiske transitionsmodel

Kap 4

 

·         sammenligne egne levevilkår med levevilkår i fattige lande, kende til begrebet bruttonationalprodukt (BNP) samt en typisk erhvervsudvikling i henholdsvis rige og fattige lande

Kap 3, 4

Kap 4

·         sammenholde regioners erhvervsmæssige og økonomiske udvikling med levevilkårene

Kap 3

Kap 4

·         kende til egen kultur set i forhold til fremmede kulturer

Kap 4

 

·         kende til udnyttelse af naturlige råstoffer

Kap 2, 3

Kap 3,

·         kende til fødevareproduktion

Kap 4

Kap 2

·         kende til energiproduktion lokalt, regionalt og globalt, herunder fossilt brændsel, atomenergi og vedvarende energi

Kap 2

 

·         kende til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre

Kap 2, 4, 5

Kap 1,

·         kende til regional og global handel, infrastrukturer og kommunikationsformer samt udveksling af tjenesteydelser og arbejdskraft

Kap 3, 4,

Kap 4

·         kende til konflikter om grænsedragninger forskellige steder i verden

 

Kap 1

·         kende til politiske, militære og økonomiske samarbejder mellem lande samt deres rolle i forbindelse med konfliktløsning, herunder sammenslutninger som EU, NATO, Verdensbanken og FN.

Kap 3

Kap 4

 

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand

til at

 

 

 

Indgår i undervisningen i kapitlerne

Forslag til undervisningen

·         beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler som oplevelser, fortællinger, billeder, film, kort, tekster, elektroniske medier og statistikker

x

 

·         sammenligne geografiske forhold som geologi, nedbør, klima, trafik og levevis lokalt, regionalt og globalt

x

Brug af atlas og internet

·         sammenligne geografiske forhold som geologi, nedbør, klima, trafik og levevis lokalt, regionalt og globalt

x

 

·         anvende geografiske metoder og færdigheder herunder regional analyse i forståelse og perspektivering af aktuelle naturfænomener og problemer knyttet til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget, herunder energi, vejr, klima, naturkatastrofer, forbrug, erhvervsforhold og befolkningsfordeling

x

Vise nyhedsudsendelser, avisartikler osv. med aktuelle geografiske forhold.

·         læse og forstå informationer i faglige tekster

x

 

·         anvende kort og data som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål som klimaændringer, landskabsdannelse, plantevækst, levevilkår, handel, bæredygtighed, infrastrukturer og fysisk planlægning

x

 

·         kende til principper for korttegning og fremstilling af enkle kort på grundlag af egne undersøgelser

Geotoper 2 kap 5

 

·         foretage enkle geografiske undersøgelser, herunder vejrobservationer, jordbundsbestemmelser, stenbestemmelse, trafiktælling, infrastruktur, bykartering og bosætningsmønstre informationssøgning og statistiske undersøgelser i lokalområdet og på ekskursioner

x

Jordbundsbestemmer i samarbejde med biologi og fysik/kemi

Statistiske undersøgelser i forbindelse med demografi, handels/oplandsmønstre.

·         kende til de vigtigste signaturforklaringer og begreber til forståelse af fysiske og tematiske kort til brug ved formidling

x

Atlasøvelser til Det store GO-atlas

·         anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling (fælles med biologi og fysik/kemi).

x

 

 

Trinmålene efter 9. Kl. bliver opfyldt i følgende kapitler i bogsystemet.

Regionale og globale mønstre

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

dem i stand til at

 

 

Hvor ikke andet er nævnt, er det kapitler i Geotoper 3.

·         sætte det globale vindsystem, det globale vandkredsløb og Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter ind i sammenhænge

Kap 8

·         sætte fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv i forhold til teorien om pladetektonik

Kap 4

·         analysere og forklare, hvordan og hvorfor mennesker har bosat sig forskellige steder på kloden

Kap 3, 6, 7

·         anvende viden om industrilokaliseringen til forståelse af økonomiske sammenhænge i verden og miljømæssige konsekvenser.

Kap 2, 6, 7, 9, 10

 

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

dem i stand til at

 

 

Geotoper 3

·         forklare både pludselige og langsigtede geologiske aktiviteter forskellige steder på jordkloden

Kap 4, 5

·         kende til dannelsen af bjergarter samt have kendskab til almindelige forekommende bjergarter og mineraler i Danmark

Kap 4

·         anvende viden om klima og klimasvingninger til forklaringer af vejr og vejrændringer, fastlands og kystklima

Kap 8

·         beskrive vigtige forhold, der har indflydelse på vejr og klima – herunder menneskelige aktiviteter, der kan påvirke vejr og klima (fælles med fysik/kemi)

Kap 8

·         forklare landskabsdannelser i Danmark og andre steder i verden

Geotoper 2 kap 6 Danmarks naturlandskab

Geotoper 3 kap 4, 5

·         anvende viden om landskab, klima, jordbund og vand til forståelse af de forskellige måder, mennesker bor på rundt i verden

Kap 8

·         kende til dannelse af overfladevand og dets betydning for rent drikkevand i andre dele af verden

Geotoper 2 kap 1

·         vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med biologi og fysik/kemi)

Kap 1, 6, 7

·         give eksempler og forklaringer på, hvordan energiproduktion kan ske på bæredygtig måde i forskellige dele af verden (fælles med fysik/kemi)

Geotoper 1 kap 2

Geotoper 3 Kap 7

·         gøre rede for hovedtræk af Jordens tilblivelse, de grundlæggende betingelser for liv og naturvidenskabelige forestillinger om Jordens og livets udvikling (fælles med biologi og fysik/kemi).

Kap 5, 8

 

Kultur og levevilkår

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter

dem i stand til at

 

·         forstå sammenhængen mellem urbanisering og befolkningsudvikling og deres konsekvenser i både i- og ulande     

Kap 3, 7

·         beskrive forskellige befolkningsudviklinger ved overgang fra en samfundsform til en anden, herunder årsager til og konsekvenser af en vigende, stagnerende og voksende befolkning

Geotoper 1 kap 4

Geotoer 3 Kap 7

·         anvende viden om erhverv og økonomi til forståelse af levevilkår forskellige steder i verden samt kende begreberne primære, sekundære og tertiære erhverv, begreberne bruttonationalprodukt (BNP) og Human Development Index (HDI)

Geotoper 2 kap 4

Geotoper 3 Kap 10

·         kende til muligheder for beskæftigelse i vækstområder og udkantsområder

Geotoper 1 kap 3

Geotoper 3 kap 7

·         kende til betydningen af udvalgte landes interkulturelle og mellemmenneskelige relationer samt betydningen af et lands eller en regions udvikling som turistmål

Kap 3

Turisme kan der arbejdes med i Geotoper 2 kap 2 arbejdshæfte s. 6-7

·         forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlag

Kap 6, 7, 9

·         kende til verdens energibalance og forskellen mellem energiproduktion og energiforbrug

Geotoper 1 kap 2

·         forholde sig til globalisering og konsekvenser heraf

Kap 2 (forslag til tv-udsendelser: Globlisering- er det godt, og Det andet Europa)

·         forstå, hvordan grænsedragning, befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre ressourcer kan være årsag til konflikter

Geotoper 2 kap 1

·         vurdere internationale sammenslutningers betydning for Verdenssamfundet.

Geotoper 2 kap 4

 

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

 

Indgår i undervisningen i kapitlerne

Forslag til undervisningen

·         beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler som oplevelser, fortællinger, billeder, film, kort, tekster, elektroniske medier og statistikker

x

 

·         sammenligne geografiske forhold som geologi, nedbør, klima, trafik og levevis lokalt, regionalt og globalt

x

 

·         anvende geografiske metoder og færdigheder herunder regional analyse i forståelse og perspektivering

af aktuelle naturfænomener og problemer knyttet til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget,

herunder energi, vejr, klima, naturkatastrofer, forbrug, erhvervsforhold og befolkningsfordeling

x

 

·         læse og forstå informationer i faglige tekster

x

 

·         anvende kort og data som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål som klimaændringer, landskabsdannelse, plantevækst, levevilkår, handel, bæredygtighed, infrastrukturer og fysisk planlægning

x

 

·         kende til principper for korttegning og fremstilling af enkle kort på grundlag af egne undersøgelser

x

 

·         foretage enkle geografiske undersøgelser, herunder vejrobservationer, jordbundsbestemmelser, stenbestemmelse, trafiktælling, infrastruktur, bykartering og bosætningsmønstre informationssøgning og statistiske undersøgelser i lokalområdet og på ekskursioner

x

 

·         kende til de vigtigste signaturforklaringer og begreber til forståelse af fysiske og tematiske kort til brug ved formidling

x

 

·         anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling (fælles med biologi og fysik/kemi).

 

 

 

Forslag til emner, som der kan arbejdes med flerfagligt:

8.kl Vandets kredsløb (med biologi, fysik/kemi)

9.kl Fra jord til bord – evt. i forbindelse med fordybelsesdage (med biologi, fysik/kemi)