Læseplan for faget engelsk på Sankt Birgitta Skole
Indledning
Fagformål og trinmål er identisk med beskrivelsen i Fælles Mål for faget engelsk udarbejdet af UVM. Skolens læseplan tilstræber således at fungere som retningsgivende for lærere og forældre i forhold til skolens særlige fokusområder samt forventninger til gennemgang af fagområder på de respektive klassetrin. Fremmedsprogsundervisningen er tilrettelagt således, at den baserer sig på den sproglige og grammatiske viden, som eleverne opnår i danskundervisningen. Der er således en forventning om, at fremmedsprogsundervisningen i engelsk kan tilrettelægges og gennemføres i forlængelse af det sprogarbejde, der foregår i dansk – og dermed modersmålsundervisningen.
Generelt tilstræbes det, at al engelskundervisning foregår på engelsk. Dog kan det af forståelsesmæssige årsager være formålstjenligt at gennemgang af visse sproglige og grammatiske områder gennemgås på dansk.
Det forventes, at eleverne har kendskab til de mest gængse grammatiske betegnelser (ordklasser i særdeleshed) på såvel dansk som latin, da de engelske betegnelser lægger sig tæt op af de latinske.
Læseplanen er udarbejdet ”kronologisk”. Dette skal forstås på den måde, at man ikke bør læse planen for et specifikt klassetrin isoleret, men bør orientere sig i beskrivelsen af foregående klassetrin, da udarbejdelsen af efterfølgende klassetrin baserer sig på indholdet de foregående og implicit omfatter og inkluderer dette.
3. klasse
Hovedvægten lægges på det mundtlige arbejde, hvor fokus er på at udnytte og bygge på elevernes naturlige nysgerrighed og videbegærlighed i forhold til læring af det engelske sprog.
Læreren taler hovedsageligt engelsk for at skabe et fælles sprog i klasseværelset, og dette understøttes ved brug af mimik og gestik. Sang/sanglege/dans, rim og remser/nursery rhymes, spil og sproglege anvendes i vidt omfang. Didaktikken omfatter ligeledes brug af imitation, lytte/forstå-træning, rollespil og dialog i mindre grupper, samtaletræning med brug af faste vendinger.
Efter dette klassetrin skal eleverne kunne benævnte tallene 1-100, farverne, alfabetets bogstaver, almindeligt kendte dyr.
Selvom hovedvægten ligger på sprog og sprogbrug, arbejdes der fra begyndelsen med skriftsproget i form af afskrift og ordgenkendelse for at støtte elevernes kendskab til almindelige ords retskrivning. Vi arbejder også tidligt med at skabe bevidsthed hos eleverne om ental og flertal.
Begynderundervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne forudsætninger og kendskab til den engelske kultur fx: computerspil, tv, internet, sportsgrene, mad etc. Emneområderne skal være dels konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, dels appellere til elevernes fantasi. Der lægges stor vægt på at skabe et trygt undervisnings- og læringsmiljø, hvor eleverne kan hypoteseafprøve og ikke er bange for at afprøve deres sprog og lave fejl.
Grammatik: Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig færdigheder inden for brug af:
 
 
4. klasse
Der lægges fortsat hovedvægt på det mundtlige arbejde. I undervisningen indgår læsning af korte og sprogligt enkle tekster, ofte med støtte i billeder og lyd.
Eleverne skal i makkerpar, mindre grupper og i klassen kunne fortælle og præsentere sig selv og sin familie, kunne stille og besvare kortformulerede spørgsmål om sport, fritid, ferierejser, højtider mv., samt deltage aktivt i sproglege og små rollespil. Der arbejdes med spørgeteknik og brug af spørgeordene what, where, who, when, why, how.
Der eksperimenteres med skriftsproget i form af billedtekster, ordlister, enkle breve, beskrivelser og meddelelser.
Der arbejdes mod en bevidst brug af den bestemte og ubestemte artikel, ental og flertal, samt at skabe en bevidsthed om nutid og datid, og der er fokus på videreudvikling af de kendte gættestrategier.
Kendskab til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA introduceres med udgangspunkt i de nære og genkendelige dagligdagsemner. Emnerne sammenlignes med egne kulturforhold.
Efter 4. klassetrin forventes at eleverne har opnået sproglige færdigheder, som sætter dem i stand til at kunne:
Grammatik: Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig færdigheder inden for brug af:
5. klasse
Der lægges fortsat hovedvægt på det mundtlige arbejde. I undervisningen indgår læsning af længere litterære tekster og frilæsningsbøger.
Eleverne skal i makkerpar, mindre grupper og i klassen i korte sætninger kunne fortælle om personlige oplevelser, lave rollespil omkring indkøbssituationer, restaurantbesøg osv.
Der eksperimenteres fortsat med skriftsproget i form af tegneserier, digte, små fortællinger mv.
Kendskab til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA introduceres med udgangspunkt i de nære og genkendelige dagligdagsemner. Emnerne sammenlignes med egne kulturforhold.
Efter 5. klasse forventes det, at eleverne have kendskab til navne på lande og sprog og kunne sige dato og klokkeslæt, benævne årstider, højtider og beskrive vejrforhold.
Grammatik: Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig kendskab og færdigheder inden for brug af:
6. klasse
I 6. klasse kommer der nu mere fokus på skriftsproget. Aflevering af mindre skriftlige opgaver (150 – 250 ord) i form af fx film- og boganmeldelser, mini-sagas, fairytales, horror stories, breve etc. Der arbejdes med brug af disposition og afsender-/modtagerbevidsthed. Min. antal afleveringer (50 – 250 ord) er 4. Derudover kommer små skriftlige opgaver – fx makkerparopgaver, der indgår i det daglige arbejde, hvor noget periodevist gennemses og kommenteres.
Der gennemføres systematisk indøvning af uregelmæssige udsagnsords bøjning.
Læsning af relevante længere litterære tekster, som fx omskrevne litterære klassikere, nyere børne-/ungdomslitteratur og informative tekster, der omhandler historie-, sprog- og kulturforhold i de engelsksprogede lande.
Der arbejdes tematisk og med en kombination af læsning, lytning, samtale og skriftlighed. Film, der omhandler temaer og emner, der indgår i undervisningen, indgår. Undervisningen tilrettelægges, så der indgår varieret brug af undervisning i plenum, makkerpar, mindre grupper, og der tilstræbes brug af metoderne fra Co-operative Learning.
I løbet af året indgår mindre emnearbejder og præsentationer med støtte af PowerPoint, plancher, billeder.
Grammatik: Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig kendskab og færdigheder inden for brug af:
7. klasse
Der er fokus på elevernes kommunikative færdigheder, således at de oplever at kunne udtrykke sig dækkende og forståeligt på engelsk. Eleverne fremlægger individuelt selvvalgte emner for klassen, som de har forberedt hjemme, og hvor de ved fremlæggelsen kun benytter stikord. Det forventes, at eleven kan fremlægge selvstændigt i ca. 3 minutter. Øvrige mundtlige fremstillinger i form af fx referat, korte redegørelser, diskussioner mv. indgår også.
Eleverne skal kunne begå sig i almindelige dagligdagssituationer på engelsk herunder ifm. dramatiseringer, rollespil, simulationer og andre par - og gruppeaktiviteter.
Der arbejde med en fortsat udbygning af ordforrådet, her under bl.a. anvende strategier for at kunne udtrykke sig i et bredere og varieret sprog. Bevidsthed om udtale, rytme, intonation og forskellige dialekter højnes.
Elevernes kendskab til kultur- og samfundsforhold i de engelsksprogede lande udvides via såvel skønlitterære som sagprosatekster, film, sangtekster mv.
Eleverne arbejder med skriftlige opgaver til aflevering (250-350 ord). Der er fortsat fokus på udarbejdelse af disposition og bevidsthed omkring afsender-/modtagerforhold. Min. antal afleveringer (250 – 350 ord) er 4. Dertil kommer periodevise ugentlige grammatikafleveringer.
Der gennemføres kursus i brug af ordbog.
Grammatik: Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig kendskab og færdigheder inden for brug af:
8. klasse
I år arbejdes der målrettet mod årsprøven. Eleverne gennemgår en række undervisningsforløb, der er tematisk tilrettelagt således, at eleverne før årsprøven kan udarbejde deres synopsis ud fra et af de opgivne main topics.
I det mundtlige arbejde arbejdes der fokuseret på elevernes evne til at udtrykke viden, holdninger og meninger omkring kultur- og samfundsforhold. Det forventes, at eleverne holder sig orienterede i medierne om aktuelle emner i såvel Danmark og de engelsksprogede lande, så de kan udtrykke sig om disse på engelsk. 
Skriftlige afleveringer er nu på FSA-niveau og af en længde, der modsvarer FSA-kravet (350-450 ord). Eleverne skal kunne formulere sig flydende, grammatisk korrekt i forhold til det lærte og demonstrere viden om kultur- og samfundsforhold i de engelsksprogede lande. Elevernes bevidsthed om forskel på skriftsprog og talesprog udvides. Min. antal afleveringer (350 – 450 ord) er 5. Dertil kommer periodevise ugentlige grammatikafleveringer.
Grammatik: Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig kendskab og færdigheder inden for brug af:
9. klasse
I år arbejdes der målrettet mod afgangsprøven. Eleverne gennemgår en række undervisningsforløb, der er tematisk tilrettelagt således, at eleverne før afgangsprøven kan udarbejde deres synopsis ud fra et af de opgivne main topics.
I det mundtlige arbejde arbejdes der fortsat fokuseret på elevernes evne til at udtrykke viden, holdninger og meninger omkring kultur- og samfundsforhold. Det forventes, at eleverne holder sig orienterede i medierne om aktuelle emner i såvel Danmark og de engelsksprogede lande, så de kan udtrykke sig i et varieret og grammatisk korrekt sprog om disse på engelsk. Eleverne skal uopfordret kunne inddrage viden om historiske, samfundsrelevante og kulturelle forhold i den engelsksprogede lande – USA og Storbritannien i særdeleshed, og kunne perspektivere til forholdene i Danmark og foretage sammenligninger og diskutere forskelle og ligheder.
Skriftlige afleveringer er nu på FSA-niveau og af en længde, der modsvarer FSA-kravet (350-450 ord). Eleverne skal kunne formulere sig flydende, grammatisk korrekt i forhold til det lærte og demonstrere viden om kultur- og samfundsforhold i de engelsksprogede lande. Min. antal skriftlige afleveringer (350 – 450 ord) er 5. Dertil kommer den skriftlige terminsprøve i engelsk.
Grammatik: Med udgangspunkt i elevernes mundtlige præsentationer og deres skriftlige produkter sættes der fokus på grammatiske områder, der fortsat volder problemer. Elevernes brug af korrekt tegnsætning på engelsk finpudses.
Samlet overblik over grammatikmål på de respektive klassetrin
 3. klasse: Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig færdigheder inden for brug af:
4. klasse: Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig færdigheder inden for brug af:
5. klasse: Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig kendskab og færdigheder inden for brug af:
6. Klasse : Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig kendskab og færdigheder inden for brug af:
7. klasse: Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig kendskab og færdigheder inden for brug af:
8. klasse: Eleverne har arbejdet med og erhvervet sig kendskab og færdigheder inden for brug af:
9. klasse