Læseplan for dansk i 0.kl.

 

 

Der arbejdes ud fra Fælles Mål, således at del- og slutmål følges. Specifikt arbejder vi med:

 

I børnehaveklassen står dansklæreren for undervisningen i dansk. Dvs. at det er dansklæreren der medbringer undervisningsmaterialer.

Ved at se, føle, smage, lytte, opdage, tale, skrive, bruge kroppen samt fantasi lærer børnene bogstavernes lyd og form i børnehaveklassen.

 

Den første tid i børnehaveklassen iagttager dansklæreren børnenes udvikling og sociale samvær. Der læses historier, rim og remser og samtalen er et meget vigtigt element. Det kunne være en god ide, at lade børnene tegne og fortælle om sin familie. Det er en god måde at høre deres sproglige udvikling og klassen får et godt kendskab til hinanden.

 

Når børnene er parate ca. omkring efterårsferien starter den egentlige undervisning i indlæringen af bogstaver. Det er en god ide, at vise børnene hele alfabetet på én gang. Indlæringen starter ved vokalerne. Alle røde vokaler hænges op på opslagstavlen og børnene lærer vokalsangen. Efterhånden som de røde bogstaver sidder fast indlæres konsonanterne.

Hver gang et nyt bogstav påbegyndes kan børnene medbringe en ting hjemmefra, som begynder med dette bogstav til en fælles udstilling og samtale.

 

Når man begynder indlæringen af konsonanter skal man gennem leg skubbe bogstaverne sammen med vokalerne og børnene får den oplevelse, at de kan læse små ord.

 

Kanon i 0. kl.

Gunnar Nyborg-Jensen: De små synger

Halfdan Rasmussen og Ib Spang Olsen: Halfans ABC

 

 

 

Læseplan for dansk i 1. klasse

 

Der arbejdes ud fra Fælles mål, således at del- og slutmål følges. Specifikt arbejder vi med:

 

Læsning

Børnene lærer at læse ved at binde lydene sammen.

I 1. klasse starter man med at prikke vokalerne og klappe stavelserne.

For at børnene udvikler deres lytteforståelse, er det meget vigtigt, at læreren også i 1. klasse bruger oplæsningen som en del af undervisningen.

For at styrke børnenes mundtlige fremstilling arbejder vi i 1. klasse med forskellige rollespil, samtaler og sange. Dette kan evt. fremføres for forældrene.

Computerens små læseprogrammer inddrages i læseundervisningen.

 

I skriftlig danskbogen gennemgås alle bogstaverne.

Der skal læses 10-15 minutter dagligt derhjemme for at læsningen kan blive automatiseret.

Læreren producerer i starten af skoleåret selv små lette læsebøger med lydrette ord. De kan handle om små emner, som man arbejder med i klassen.

Omkring efterårsferien får børnene udleveret deres første læsebog: ”Søren og Mette”. I forbindelse med læsningen får børnene 2-3 skriveord fra dagens tekst for som lektie. Dette gør vi for at styrke motorikken, sætte bogstaverne rigtigt ind i skrivehusene og for at lette læseindlæringen. Ordene skal ikke betragtes som staveord.

Når læreren efter jul går i gang med læsebogen ”Nisserne i Ådal” fokuseres særligt på samspillet mellem billede og tekst, idet den indeholder nogle ikke-lydrette ord.

I slutningen af 1. klasse skal eleverne være i stand til at læse små to-stavelsesord og have forståelse for, at ikke alle ord er lydrette.

 

Mundtlig dansk

De mundtlige færdigheder øver børnene gennem oplæsning, fortælling, referat samt dramatisering.

 

Kanon

Egon Mathiesen: Mis med de blå øjne

 

Skrivning

Vi arbejder i 1. klasse med små og store trykte bogstaver.

Bogstaverne sættes i bogstavhuse, og der tales meget om skriveretningen.

 

Skriftligt arbejde

I 1. klasse skal eleverne blive i stand til at omsætte lyd og bogstaver til små ord. De skal kunne stave små lydrette ord. Det er tilladt at bruge lydret stavning på ikke-lydrette ord. Det er en god idé at bruge de 120 ord som skriveord.

Det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at skrive om egne oplevelser samt skrive til andre. Skriftlige aktiviteter skal helst foregå med baggrund i elevernes egne oplevelser.

I slutningen af 1. klasse bruges computeren til at skrive små lette tekster, hvor børnene efterfølgende kan tegne til.

 

Stavning

I 1. klasse skal eleverne kunne flg.:

·       Omsætte sproglyde til bogstaver

·       Gengive antal lyde i ord

·       Danne sammensatte ord

·       Gengive antal stavelser i ord

·       Skelne mellem lydrette konsonanter i forlyd

·       Gengive relevante vokaler

·       Skelne mellem lydrette konsonanter i udlyd

·       Gengive relevante bogstaver i korrekt rækkefølge

·       Skrive en vokal i hver stavelse

 

 

 

 

 

 

Læseplan for dansk i 2. klasse

 

Der arbejdes ud fra Fælles mål således at del- og slutmål følges. Specifikt arbejder vi med:

 

Læsning

Der sættes fokus på læseregler, såsom:

·       Læs ordet igen

·       Læs sætningen igen

·       Sig første lyd i ordet

·       Sig første del af ordet

·       Sig hele ordet

·       Stav ordet

·       Sig lydene i ordet

·       Del ordet

·       Stav første stavelse, gæt resten af ordet

·       Del ordet og stav første stavelse

·       Del og stav hele ordet

·       Find stammen i ordet

I slutningen af 2. klasse skal eleverne kunne læse ord med 4 - 5 stavelser.

 

Eleverne skal i 2. klasse læse gode og vedkommende tekster med fokus på at blive en sikker læser samt opnå forståelse af indhold, således at eleverne kan give et referat af handlingen. Der lægges meget vægt på tekstens overskrifter samt illustrationer for at støtte læseforståelsen.

Der bruges højtlæsning for at træne læsefærdigheden, ligesom eleverne kan læse for hinanden i mindre grupper.

For at styrke børnenes mundtlige fremstilling arbejder vi i 2. klasse med forskellige rollespil, samtaler og sange. I slutningen af 2. klasse skal eleverne kunne læse ord med 4 - 5 stavelser.

 

 

Læsekursus

Eleverne gennemgår et læsekursus i løbet af 2. Klasse.

 

Mundtlig dansk

De mundtlige færdigheder øver børnene gennem oplæsning, fortælling, referat samt dramatisering.

 

Kanon

Carl Barks: Anders And og den gyldne hjelm

Katrine Hauch-Fausbøll: Kaj og Andrea

 

Skrivning

Der arbejdes fortsat med trykte bogstaver, såvel små som store.

 

Skriftligt arbejde

I 2. klasse arbejdes der på, at eleven kan skrive små sammenhængende tekster. Den enkelte elev arbejder med egne små tekster.

Computeren inddrages. Eleverne skal i slutningen af 2. klasse kunne åbne, gemme og lukke dokumenter.

Der arbejdes med flg. grammatiske begreber:

·       Punktum

Eleverne skal lære at sætte punktum og hermed få forståelse for, hvad en sætning er.

·       Navneord

Her arbejdes med ental og flertal bestemt samt ubestemt.

·       Tillægsord

·       Udsagnsord

Der arbejdes med nutid og datid.

I 2. klasse arbejdes der med de 120 mest almindelige ord. Disse skal kunne læses og staves.

 

 

 

 

 

 

 

 

Læseplan for dansk i 3. klasse

 

Der arbejdes ud fra Fælles mål, således at del- og slutmål følges. Specifikt arbejder vi med:

Læsning             

 I 3. Klasse arbejder vi videre med at børnene får en god læsefærdighed og oplever glæden ved at læse. For at styrke læsningen lægges der vægt på for-forståelsen.                                                                                                 Eleven gøres bekendt med: genre, emnet og forfatteren.                    

Vi styrker afkodningen ved: der arbejdes med ordene i teksten, fortolkning af teksterne

 

Mundtlig dansk  

Vi arbejder både med højtlæsning, oplæsning og fortælling. Dramatisering, rollespil og sange spiller således en væsentlig rolle i den mundtlige del af undervisningen.                                                                                         Årets forfatterskab er H. C. Andersen.

 

Læsekursus

Eleverne gennemgår et læsekursus i 3. Klasse.

Kanon  

Søren Kragh-Jacobsen: Gummitarzan                                       

                                                                                                                         

Skrivning

I 3. Klasse starter eleverne med at lære sammenhængende skråskrift med løkker.

 

Skriftligt arbejde

I 3. Klasse arbejder vi på at, eleverne skal lære:

·       At man ikke skriver som man taler

·       At bruge et mere varieret sprog

·       At huske punktum

·       At planlægge før man skriver

·       At skrive med et godt indhold

·       At bruge forskellige genre

·       Ordbog og logbog introduceres for eleverne.

·       Der arbejdes fortsat med grammatik: 

·       Udsagnsord: Navneform, nutid, datid og bydeform

·       Navneord: Ental, flertal, ubestemt, bestemt

 

Diktat og staveord indgår også i det skriftlige arbejde. Der arbejdes med lydrette og ikke lydrette ord samt stumme bogstaver. Computeren inddrages også i det daglige arbejde. Eleverne skal i slutningen af 3. klasse kunne indsætte et billede fra fil.

 

 

 

Læseplan for dansk i 4. klasse

 

Der arbejdes ud fra Fælles mål, således at del- og slutmål følges. Specifikt arbejder vi med:

 

Læsning

Der arbejdes videre med de i 3. klasse indlærte færdigheder og læsestrategier.

Det er vigtigt med megen oplæsning i 4. klasse for at opbygge et større læseordforråd, da dette ofte går tabt under den selvstændige læsning af tekster med mange svære ord.

I 4. klasse fokuseres der på læsehastigheden. Det er derfor en god ide at læse lette bøger, for at få læsehastigheden sat op.

Vi udvikler elevernes læseforståelse ved at arbejde med sværere tekster og forskellige genre. Der arbejdes på, at eleverne bliver fortrolige med såvel skønlitteratur som sagprosa af såvel nyere som ældre dato. Desuden trænes med elementære strategier til faglig læsning:

·       Læse sig til ny viden

·       Søgeteknik

·       Understregningsteknik

·       Notatteknik

Som fælles bog læses ”Ivalus’ sommer” af Mette Klint.

Der læses lette tekster på norsk og svensk.

 

Læsekursus

Der arbejdes i 4. klasse med et fagligt læsekursus.

 

Mundtlig dansk

Der arbejdes i at bruge talesproget til bl.a. gruppearbejder, diskussion, interview, referat, boganmeldelser, m.m.

 

Kanon

N.F.S. Grundtvig: I østen stiger solen op

 

 

 

Skrivning

Der arbejdes fortsat på at få automatiseret den sammenhængende skråskrift med løkker.

 

 

Skriftligt arbejde

Der arbejdes videre med de i 3. klasse indlærte færdigheder og skriftlige strategier.

I 4. klasse arbejder vi på at eleverne kan:

·       Fastholde sit skriftlige arbejde i 1. eller 3. person

·       Vælge dækkende ord

·       Skrive ud fra sine sanser

·       Fastholde udsagnsordenes tid

·       Referere og beskrive

·       Skrive til en bestemt modtager

·       Lave pauser ved nyt afsnit

·       Fokusere på indhold

·       Finde på egne ideer

·       Skrive replikker, direkte tale

·       Rette sig selv undervejs eller efter endt skrivning

Der arbejdes fortsat med ordbogen.

Der arbejdes fortsat med de forskellige ordklasser samt grammatik:

 

I løbet af 4. klasse er der hver uge enten staveord eller diktat.

Computeren inddrages i det daglige arbejde. Eleverne skal i slutningen af 4. klasse kunne arbejde med digitale fotos samt søge informationer.

 

 

 

Læseplan for dansk i 5. klasse

 

Der arbejdes ud fra Fælles mål således at del- og slutmål følges. Specifikt arbejder vi med:

 

Læsning

Der arbejdes videre med de i 4. klasse indlærte færdigheder og strategier.

Børn i 5. klasse er ikke lige så flittige læsere, som de har været. For at blive en hurtig og sikker læser af svære tekster, må der ikke være længere pauser i læsningen. De svære tekster arbejdes bedst igennem med fælles tekster fra grundbogen og fra klassesæt af børnebøger. Vi foreslår derfor, at eleverne læser dagligt og med mellemrum afleverer ”læsesedler” til læreren, som kontrol for, hvor meget og hvor tit, der bliver læst. En langsom læser skal stadig mindst læse ½ time om dagen. Der sigtes mod, at eleverne læser 1 bog om ugen.

Eleverne introduceres i 5. klasse til tekstanalyse og fortolkning.

 

Læsekursus

Vi arbejder med faglige og skønlitterære læsekurser.

 

Mundtlig dansk

Der arbejdes med forfatterskab, genre, tema, motiv, fortolkning, meddigtning og analyse. Forskellige udtryksformer som samtale, interview, fortælling, fremlæggelse, billedlæsning og drama udvikles.

 

Kanon

B.S. Ingemann: Glade jul, dejlige jul

Klaus Rifbjerg: Fugle-cha-cha-cha

Halfdan Rasmussen: Afgrunden

 

Skrivning

Der arbejdes fortsat på at få automatiseret den sammenhængende skråskrift med løkker.

 

 

 

Skriftligt arbejde

Der arbejdes videre med de i 4. klasse indlærte færdigheder og strategier.

 

I 5. klasse arbejder vi på at eleverne kan:

·       Skrive i flere genrer

·       Bruge billedsprog

·       Bruge sammenligninger

·       Anvende replikker

·       Foretage interview

·       Arbejde med reklamer

·       Arbejde med fremmedord

Der arbejdes fortsat med ordbogen og logbogen (elevens / klassens).

Der arbejdes fortsat med grammatik:

·       Udsagnsord – herunder nutids ”r” og lang tillægsform

·       Tillægsord, herunder gradbøjning

·       Sammensatte ord

·       Forkortelser

·       Stedord

·       Grundled

·       Genstandsled

·       Omsagnsled til grundled

·       Sætningsanalyse, herunder hovedsætning og ledsætning

·       Komma

 

Computeren inddrages i det daglige arbejde. Eleverne skal i slutningen af 5. klasse kunne arbejde med power point.

 

 Besøgstæller