VEDTÆGTER FOR FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABET
 
Med ændringer pr. 29. august 2011.  
 
 
§ 1.  Sankt Birgitta Skoles forældrerepræsentantskab har til formål at medvirke til det bedst mulige samarbejde - skole, elever og forældre imellem.
 
§ 2.  Forældrerepræsentantskabet består af 3 repræsentanter for hver klasse. Disse skal være far eller mor (eventuelt værge) for en elev i den pågældende klasse. Såfremt en forælder er valgt i flere klasser, har vedkommende en stemme pr. klasse. Alle øvrige forældre på skolen kan overvære forældrerepræsentantskabsmødet, dog uden stemmeret.
§ 3.  Børnehaveklassen vælger for en 1-årig periode  3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted.
1. – 6. klasse vælger for en toårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted.
7. klasse vælger for en treårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted.
Valgbarhed som under § 2. Klasserepræsentanterne deltager i alle forældrerepræsentantskabsmøder.
§ 4.  Valg efter § 3 finder sted ved skoleårets begyndelse og inden efterårsferien.
Skolelederen og klasselæreren indkalder i forening med klasserepræsentanter til disse valg med 8 dages varsel. De valgte repræsentanter fungerer dernæst resten af skoleåret samt det følgende skoleår, indtil nyt valg finder sted. De fremmødte forældre vælger for hver klasse klasserepræsentanterne. Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal, idet hvert hjem har en stemme pr. barn. Afstemningen kan være skriftlig. Indbydelsen til de forældre, som ikke tidligere har haft elever på skolen, vedlægges et eksemplar af vedtægterne.
§ 5.  Forældrene indkaldes af klasserepræsentanten sammen med skolelederen eller klasselæreren til klassemøde efter behov. Der skal desuden indkaldes, hvis forældre til mindst 5 elever fremsætter ønske herom. 
§ 6.  Omvalg af klasserepræsentanter skal finde sted, hvis forældre til mindst 1/3 af klassens elever fremsætter skriftligt ønske herom.
Valgmøde som under § 4. Genvalg kan finde sted.
 
 
§ 7.  Ved en elevs udmeldelse af skolen i løbet af skoleåret udtræder medlemmet af forældrerepræsentantskabet. Nyt valg af klasserepræsentant eller suppleant skal ske på førstkommende forældremøde.
§ 8.  Inden 1. september afholdes forældrerepræsentantskabsmøde, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Mødet afholdes i forlængelse af det ordinære Forældrekredsmøde
Mødet har følgende dagsorden:      
    a) Valg af dirigent.
    b) Formandens beretning.
    c) Orientering om skolens virksomhed v. mødelederen for pædagogisk råd samt den tilsyns­førende.
    d) Forslag.
    e) Valg af forretningsudvalg
    f) Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet og skal udsendes til klasserepræsentanterne senest 6 dage før mødet.
 
§ 9.  Klasserepræsentanterne vælger blandt klasserepræsentanterne - for en 2-årig periode - et forretningsudvalg på 3 medlemmer. For samme tidsrum vælges 1 suppleant til forretningsudvalget.
Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal, og skal være skriftligt. I tilfælde af stemmelighed afgøres afstemningen ved lodtrækning. I lige år er 2 medlemmer på valg, i ulige år er 1 medlem samt suppleant på valg.
 
§10. Forretningsudvalget konstituerer sig ved formand, næstformand og sekretær.
 
§ 11. Skulle et forretningsudvalgsmedlem fratræde efter eget ønske, indkaldes suppleanten.
 
§ 12. Fremsætter mindst 1/3 af forældrerepræsentantskabet ønske herom, skal valg af nyt forretningsudvalg finde sted.
 
 
§ 13. Det påhviler forretningsudvalget at holde forældrerepræsentantskabet og forældrene orienteret om skolen, dens vilkår og muligheder. Det skal ved for­handling med skolens ledelse behandle de generelle problemer, der måtte opstå.
Forretningsudvalget holder møde med skolelederen normalt hver tredje måned. Endvidere skal det til enhver tid kunne anmode skolelederen om møde, enten med forretningsudvalget alene, eller med hele forældrerepræsentantskabet.
Ligeledes har skolens styrelse, skolelederen samt et enkelt medlem af forretnings­udvalget ret til at indkalde til forretningsudvalgsmøde eller forældrerepræsentant­skabsmøde, når det skønnes nødvendigt.
 
§ 14. Forretningsudvalget er ansvarlig for administrationen af støtteforeningen ”Sankt Birgitta Skoles Venner” i henhold til regler vedtaget af forældrerepræsen­tantskabet.
 
§ 15. Ændring af vedtægter, herunder opløsning af forældrerepræsentantskabet, kan ske ved simpelt flertal på et forældrerepræsentantskabsmøde, når forslag hertil er optaget på dagsordenen, jfr. § 8.
 
  
 
 

Regler for støtteforeningen ”SANKT BIRGITTA SKOLES VENNER”
FORMÅL:                        
At støtte og gavne elever og skole.
KAPITAL/FORMUE:
Støtteforeningens midler tilvejebringes gennem det årlige medlemskontingent . Endvidere kan
indgå gaver og overskud fra arrangementer organiseret med dette formål for øje.
ADMINISTRATION:              
Støtteforeningens midler administreres af forældrerepræsentantskabets forretningsudvalg, (kaldet F.U.), som også sørger for midlernes betryggende anbringelse.
ANMODNING OM STØTTE: 
Fremsættes skriftligt overfor F.U.
 REGNSKAB/REVISION:        
Regnskabet er fra 1/8 til 31/7. F.U. aflægger regnskab på det ordinære forældrerepræsentantskabsmøde i august. Regnskabet skal forsynes med påtegning af revisor udpeget af forældrerepræsentantskabet.
VEDTÆGTSÆNDRINGER:  
Ændringer af vedtægter kan ske ved simpelt flertal på et forældrerepræsentantskabsmøde, når forslag hertil er optaget på dagsordenen - jvf. forældrerepræsentantskabets regler § 8 og 16.
OPHØR:                                    
Ved evt. opløsning af forældrerepræsentantskabet overføres støtteforeningens midler til Sankt Birgitta Skole med anmodning om anvendelse i overensstemmelse med ovennævnte formål.